Khách hàng

DFC chỉ cập nhật Data Khách hàng trong 05 năm gần đây; và phân loại khách hàng thành 03 nhóm chính: Nhóm 1 Là các Tổng công ty, Tập đoàn Doanh nghiệp Nhà nước; nhóm 2 Là Các Doanh nghiệp liên doanh, vốn đầu tư nước ngoài; nhóm 3 Doanh nghiệp tư nhân